2023 රාජකීය විද්‍යාලය Royal College (EM)P1

2023 රාජකීය විද්‍යාලය Royal College (EM)P2

2023 ශා. ජොශප් වි. St. Josephs Col. (EM)P1

2023 ශා. ජොශප් වි. St. Josephs Col. (EM)P2

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (SM)P1

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (Answers)P1

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (EM)P1

2022 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P1

2022 විශාඛා වි. Visaka V. (Answers)P1

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (SM)

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (EM)

2021 රාජකීය වි. Royal Col. (EM)P1

2020 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P1

2020 වයඹ පළාත පිළිතුරු (Video)P1

2020 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P2

2020 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2020 රත්නපුර කොට්ඨාසය Rathnapura Div. (SM)

2020 රිච්මන්ඩ් වි. Richmond Col. (EM)

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P1

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P2

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2019 වයඹ පළාත North Western Pro (SM)P1

2019 වයඹ පළාත North Western Pro (SM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (Marks)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P1

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P2

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)P1

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)P2

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa (SM)P1

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa (SM)P2

2018 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P1

2018 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P2

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (EM)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa (SM)P1

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa (Marks)P1

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa (SM)P2

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa (Marks)P2

2017 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P1

2017 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P2

2017 වයඹ පළාත North Wes Pro (Marks)

2017 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (SM)

2016 අනුලා වි. Anula V. (SM)

2015 අනුලා වි. Anula V. (SM)

2015 අනුලා වි. Anula V. (EM)

2015 අනුලා වි. Anula V. (Marks)

2015 තර්ස්ටන් වි. Thurstan V. (SM)

2015 මාගම්මන ම. වි. Magammana M.V. (SM)

2015 පිළි මධ්‍ය වි. Central Col Pili (SM)P1

2015 පිළි මධ්‍ය වි. Central Col Pili (SM)P2

2015 අනුලා වි. Anula V. (Revision)

2014 අනුලා වි. Anula V. (SM)

2014 නාලන්දා වි. Nalanda V (SM)

2013 අනුලා වි. Anula V. (SM)

2013 නාලන්දා වි Nalanda V (SM)

2012 අනුලා වි. Anula V. (SM)

2011 තර්ස්ටන් වි. Thurstan V. (SM)

2011 අනුලා වි. Anula V. (EM)

2010 තර්ස්ටන් වි. Thurstan V. (SM)

2010 විශාඛා වි. Vishaka V. (SM)

2010 තර්ස්ටන් වි. Thurstan V. (SM)

2008 බස්නාහිර සහ වයඹ Wes & North Wes (SM)P1