ඔබට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර ‍share කිරීමට නොහැක. අවශ්‍ය වේ නම් download කර share කරන්න. වඩා පහසු ක්‍රමය නම් mathematica.lk වෙබ් ලිපිණය ඔවුන් වෙත ලබාදීමයි.

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2019 වයඹ පළාත NorthWes Pro (SM)

2019 රාජකීය වි. Royal Col (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 විශාඛා වි. Visaka V (SM)

2017 කොළඹ කළාපය Colombo Zn (SM)

2017 පිළියන්දල කළාපය Piliyanadala Zn (SM)

2016 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)

2016 හොරණ කලාපය Horana Zn (SM)

2016 හෝමගම කලාපය Homagama Zn (SM)

2016 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)

2016 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)

2016 ගාල්ල කොට්ඨාශය Galle Div (SM)

2015 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)

2014 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)

2012 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)



2017 කොළඹ කළාපය Colombo Zn (SM)

2017 පිළියන්දල කළාපය Piliyanadala Zn (SM)

2016 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)

2016 හොරණ කලාපය Horana Zn (SM)

2016 හෝමගම කලාපය Homagama Zn (SM)

2016 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)

2016 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)

2016 ගාල්ල කොට්ඨාශය Galle Div (SM)