2023 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)

2023 විශාඛා වි. Visaka V. (EM)

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (SM)

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (EM)

2022 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)

2021 ඩී.එස්. සේනානායක වි. D.S.Senanayaka V (SM)

2021 ඩී.එස්. සේනානායක වි. D.S.Senanayaka V (EM)

2020 රත්නපුර කොට්. Rathnapura Div (SM)

2020 උසස් බාලිකා වි. High School Kandy (SM)

2020 නාලන්ද වි. Nalanda Col (SM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)

2019 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)

2019 රිච්න්ඩ් වි. Richmond Col. (SM)

2019 රාජකීය වි. Royal Col. (EM)

2018 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)

2018 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM/Marks)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM/Marks)

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (SM)

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (Marks)

2018 ජයලත් අප ස්වාමිදුවගේ කන්‍යාරාමය (SM)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P1

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P2

2017 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM/Marks)

2016 ආනන්ද වි. Ananda V. (SM)

2015 අනුලා වි. Anula V (EM)

2012 දේවි බාලිකා වි. Devi Balika V. (SM)

2011 අනුලා වි. Anula V (SM)

2011 අනුලා වි. Anula V (EM)

2011 මහින්ද රාජපක්ෂ වි. MahindaRajapaksa V. (EM/SM)

2008 බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත Wes & North Wes Pro (SM)