2023 සුජාතා වි. Sujatha V. (SM)P1

2023 සුජාතා වි. Sujatha V. (SM)P2

2022 මිනුවන්ගොඩ කලාපය Minuwangoda Zn (SM)P1

2022 මිනුවන්ගොඩ කලාපය Minuwangoda Zn (SM)P2

2021(22) රාජකීය වි. Royal Col. (SM)P1

2021(22) රාජකීය වි. Royal Col. (SM)P2

2021(22) රාජකීය වි. Royal Col. (EM)P1

2021(22) රාජකීය වි. Royal Col. (EM)P2

2020 අක්කරෙයිපත්තු කලාපය Akkareypaththu Zone (EM)P1

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P1

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P2

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1,2,Marks

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (EM)P1,2

2019 උතුරු මැද පළාත North Central Pro (SM)P1P2

2019 වයඹ පළාත North Western Pro (SM)P1P2Marks

2019 උතුරු මැද පළාත North Central Pro (Marks)P2

2019 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P1

2019 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P2

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1

2018 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2018 දකුණු පළාත Southern Pro (Marks)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P1,2

2017 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P1

2017 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P2

2017 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)P1

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)P2

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (Marks)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P1

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P2