2020 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)P1

2020 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)P2

2020 බස්නාහිර පලාත Western Pro (Marks)

2019 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)P1

2019 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)P2

2019 බස්නාහිර පලාත Western Pro (EM)P1

2019 බස්නාහිර පලාත Western Pro (EM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (EM)P1

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (EM)P2

2019 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)P1

2019 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)P2

2019 මධ්‍යම පළාත Central Pro (Marks)

2019 විශාඛා වි. Visaka V (SM)

2018 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පලාත Western Pro (Marks)

2018 විශාඛා වි. Visaka V. P1 (SM)

2018 විශාඛා වි. Visaka V. P2 (SM)

2017 බස්නාහිර පලාත Western Pro IIපත්‍රය (SM)

2017 බස්නාහිර පලාත Western Pro (Marks)

2017 දකුණු පලාත Southern Pro# (SM)

2016 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)

2016 සබරගමුව පලාත Sabaragamuwa Pro (SM)

2016 මධ්‍යම පලාත Central Pro (SM)

2015 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)

2015 බස්නාහිර පලාත Western Pro (EM)

2015 දකුණු පලාත Southern Pro (SM)

2015 විශාඛා විද්‍යාලය Visaka V (SM)

2014 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)

2013 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)

2013 මියුසියස් විද්‍යාලය Musiaus Coll (EM)

2012 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM/Marks)

2011 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM/Marks)

2011 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2010 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2009 අනුලා පාසල් පව්ල Anula Fam (SM)

2008 බස්නාහිර පළාත Western Pro IIපත්‍රය (SM/Marks)

2007 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM/Marks)

2007 බස්නාහිර පළාත Western Pro Iපත්‍රය (EM)

2007 දකුණු පලාත Southern Pro (SM)

2006 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)

2005 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)

2004 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)

2004 දකුණු පලාත Southern Pro (SM)

2003 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)

2002 දකුණු පලාත Southern Pro (SM)

2002 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)

2001 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM/Marks)