ඔබට ගැලපෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල තෝරාගනිමු

ඔබට ගැලපෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල තෝරාගනිමු

ඔබේ පැතුම

ඔබේ පැතුම

  • 10 ශ්‍රේණිය පාඩම් අවසන්ව හෝ අවසන් කිරීමට ආසන්නව සිටිමි. 10 ශ්‍රේණිය අවසන් වාර විභාගයට වැඩි ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙමි.
  • 11 ශ්‍රේණිය පළමු වාරය පාඩම් අවසන්ව හෝ අවසන් කිරීමට ආසන්නව සිටිමි. 11 ශ්‍රේණිය පළමු වාර විභාගයට වැඩි ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙමි.
  • 11 ශ්‍රේණිය දෙවන වාරය පාඩම් අවසන්ව හෝ අවසන් කිරීමට ආසන්නව සිටිමි. 11 ශ්‍රේණිය දෙවන වාර විභාගයට වැඩි ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙමි.
  • 11 ශ්‍රේණිය සියලු පාඩම් අවසන්ව හෝ අවසන් කිරීමට ආසන්නව සිටිමි. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට ඉහල සාමාර්ථයක් බලාපොරොත්තු වෙමි.
  • සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නපත්‍ර පාඨමාලාවකට සහභාගී වීමට කැමැත්තෙමි. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට ඉහල සාමාර්ථයක් බලාපොරොත්තු වෙමි.