ඔබට නිර්දේශිත ප්‍රශ්න පත්‍ර

ඔබ මෑතදීම මුහුණ දුන් පාසල් වාර විභාග ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු අනුව ඔබ කළ යුතු ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල පහත දැක්වේ.

දී ඇති පිළිවෙලින් කරන්න.

ලකුණු 30 හෝ 30ට අඩුයි

ලකුණු 30 ට වැඩියි