පසුගිය සා.පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර මෙතැනින් නොමිලේ අරගන්න.

ඉහත ප්‍රශ්න පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂණයෙහි නියුතු පළපුරුදු පාසල් ගුරුවරයෙකු විසින් ලකුණුදීමේ පටිපාටිය අනුව සාකච්ඡා කර ඇත.

පැහැදිළි කිරීම් video සහිතය.

ලකුණු අඩුවන සහ කැපෙන අවස්ථා පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත.