පසුගිය සා.පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාක්ච්ඡා කරමු

පසුගිය සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු දීමේ පටිපාටියට අනුව (සා. පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක පාසල් ගුරුවරයෙකු විසින්) සාකච්ඡා කර ඇත.

පැහැදිළි කිරීම් video සහිතය.