අසමානතාවයක නිඛිලමය විසඳුම සංඛ්‍යා රේඛාවක දැක්වීම, නිඛිලමය විසඳුම් කුලකය ලිවීම සහ විසඳුම් ලිවීම අධ්‍යයනය කරමු.