භාග පසුගිය සා.පෙළ ගැටලු

විභාගයට යන ඔබ විෂය කොටස් අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත්වේ.

පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අධ්‍යයනය ඊටත් වඩා වැදගත් වේ.

මේ උත්සාහය පසුගිය සා.පෙළ භාග ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමටයි.

පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂකවරයෙකු ලෙස ලද දැණුම ඔබ හා බෙදාගැණීමට ලැබීම සතුටකි.

2019 OL Paper 1B (Q1)

2020 OL Paper 1B (Q1)

2021 OL Paper 1B (Q1)

2022 OL Paper 1B (Q1)