ඔබේ ලකුණු

ආරම්භ කරමු

ඔබ මෑතදීම මුහුණ දුන් පාසල් වාර විභාග ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු කියන්න.

ලකුණු 40ට අඩුයි

ලකුණු 40-50

ලකුණු 50-60

ලකුණු 60ට වැඩියි

1 පියවර

2 පියවර

3 පියවර

ඊළඟට?