කාලය දීර්ඝ කරගමු

කාලය දීර්ඝ කරගමු

කාලය දීර්ඝ කරගමු

මෙය ප්‍රශ්නපත්‍ර කට්ටල ගෙන්වාගත්, එහෙත් ඒ සඳහා කාලය ප්‍රමාණවත් නොවූ දරුවන් සඳහා පමණි.

මෙහිදී ඔබට මාස තුනක පන්ති සාමාජිකත්වය ද, වීඩියෝ අධ්‍යයනය කිරීමේ අවසරය ද ලැබෙනු ඇත. මේ සඳහා වැයවන මුදල රු.300 කි.

පහත බැංකු ගිණුම වෙත ගෙවීම් කරන්න.

බැංකුව - සම්පත් බැංකුව

ශාඛාව - පිළියන්දල

ගිණුම (ගිණුම් හිමියාගේ නම) - mathematica.lk

ගිණුම් අංකය - 101914021430

දැන් ඔබේ පෙර භාවිතා කළ username, e-mail ලිපිනය, මුදල් ගෙවූ රිසිට් පතෙහි ඡායාරූපය (Photo or Screen shot) 0716349257 අංකයට WhatsApp මගින් එවන්න.

පැය කිහිපයක් තුල mathematica.lk ඔබට ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා 0716349257 අමතන්න.