සා. පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරමු

පහත පිළිවෙල අනුගමනය කරන්න.

ගැටලු මතුවන්නේ නම් 0716349257 අංකයෙන් WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් විමසන්න.

1 පියවර

දී ඇති බොත්තම භාවිතයෙන් (හෝ ප්‍රධාන මෙනුවෙහි Register Here භාවිතයෙන්) සාමාජික ගිණුමක් අරඹන්න. මේ සඳහා ඔබට ඔබේ නම, පදිංචි නගරය, දුරකථන අංකයක්, E-mail ලිපිනයක් ඇතුලත් කරන්නට වේවි.

User name සහ Password සඳහා ඔබට අමතක නොවන පද දෙකක් ඇතුලත් කරන්න.

මේ සඳහා මුදලක් වැය නොවේ. මෙය එක් වරක් පමණක් කළ යුතු කාර්යයකි.

2 පියවර

ඔබට ලබා ගත යුතු ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව තීරණය කරන්න.

3 පියවර

මෙම පිටුවේ පහතින් (හෝ ප්‍රධාන මෙනුවෙහි Shop වෙත ගොස්) ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව තෝරාගන්න. (වෙබ් අඩවියක් පවත්වාගෙන යාමේ වියදම් පියවීම සඳහා ඉතා සුලු මුදලක් අය කරමු)

4 පියවර

කුඩා කාලයකදී (පැය 24ක් පමණ) ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා අවසර ලැබෙනු ඇත.

ඉන් පසු දී අති බොත්තම භාවිතයෙන් (හෝ ප්‍රධාන මෙනුවෙහි Member Login භාවිතයෙන්) username, password ලබා දී ගිණුමට log වන්න.

5 පියවර

වීඩියෝ සහිත පිළිතුරු අධ්‍යයනය සදහා ඔබට සතියක කාලයක් ලැබෙනු ඇත.