හරය සමාන වූ සාමාන්‍ය භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම අප මීට පෙර සාකච්ඡා කර ඇත්තෙමු.

හරය සමාන වූ එහෙත් ලවයෙහි වීජීය පද හෝ ප්‍රකාශන සහිත භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පහත වීඩියෝවේ දී සාකච්ඡා කර ඇත.

එම කරුණු අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතෙහි 26.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතෙහි 26.1 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු එහි පිළිතුරු වල නිවැරදි බව පරික්සීමට පහත වීඩියෝව උපකාර කරගන්න.

හරය සමාන නොවූ එහෙත් ලවයෙහි වීජීය පද හෝ ප්‍රකාශන සහිත භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පහත වීඩියෝවේ දී සාකච්ඡා කර ඇත.

එහිදී පළමුව හරය සමාන කරගත යුතුය.

එම කරුණු අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතෙහි 26.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතෙහි 26.2 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු එහි පිළිතුරු වල නිවැරදි බව පරික්සීමට පහත වීඩියෝව උපකාර කරගන්න.

හරයෙහි වීජීය පද හෝ ප්‍රකශෙන සහිත හරය සමාන වූ භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම පහත වීඩියෝවේ දී සාකච්ඡා කර ඇත.

එම කරුණු අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතෙහි 26.3 සහ 26.4 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතෙහි 26.3 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු එහි පිළිතුරු වල නිවැරදි බව පරික්සීමට පහත වීඩියෝව උපකාර කරගන්න.

පෙළ පොතෙහි 26.4 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු එහි පිළිතුරු වල නිවැරදි බව පරික්සීමට පහත වීඩියෝව උපකාර කරගන්න.

දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.