අවට ලෝකය දෙස බලන විට ඇතැම් දේ ස්ථීරවම සිදුවන බව අපට පෙනේ. කොහෙත්ම සිදු නොවන දේ ද ඇත.

සිදු වන බව හෝ නොවන බව කල් තියා ප්‍රකාශ කළ නොහැකි අවස්ථා ද ඇත. ඒවා අහඹු සිදුවීම් වේ.

එබඳු පරීක්ෂණයක් අහඹු හෙවත් සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් වේ.

පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 24.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

24.1 අභ්‍යාසය අවසන් කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

අහඹු පරීක්ෂණයකදී ලැබිය හැකි සියලු ප්‍රතිඵල කුලකය නියැදි අවකාශය වේ. එය S (S for sample space) ලෙස හැඳින්වේ.

පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 24.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

24.2 අභ්‍යාසය අවසන් කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

සසම්භාවී පරීක්ෂණයක දී ලැබිය හැකි සියලු ප්‍රතිඵල ලැබීමේ හැකියාවන් සමාන වේ නම් එම ප්‍රතිඵල සම සේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල වේ.

පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 24.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

24.3 අභ්‍යාසය අවසන් කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

සම්භාවිතාවය සෙවීම, එනම් සම්භාවිතාවයට අගයයක් ලබාදීම පිළිබඳව පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත. එය අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 24.4 අභ්‍යාසය කරන්න.

24.4 අභ්‍යාසය අවසන් කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

ජාතික රූපවාහිණිය සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය වෙනුවෙන් මා විසින් නිර්මාණය කර ඉදිරිපත්කරන ලද බහු-අස්‍රවල කෝණ සම්පූර්ණ පාඩම පහත ඇත.

මෙය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයෙහි ගුරුගෙදර YouTube නාලිකාවෙන් උපුටාගන්නා ලදී.

දරුවනේ අපි ඊලඟ පාඩමටයමු.