ඔබට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර ‍share කිරීමට නොහැක. අවශ්‍ය වේ නම් download කර share කරන්න. වඩා පහසු ක්‍රමය නම් mathematica.lk වෙබ් ලිපිණය ඔවුන් වෙත ලබාදීමයි.

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (SM)

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (EM)

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (SM)

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (EM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (EM)

2019 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)

2019 රාජකීය වි. Royal Col (SM)

2019 දේවි බාලිකා වි. Devi BV (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)

2018 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM/Marks)

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (EM)

2018 විශාඛා වි. Vishaka V. (SM)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)2

2017 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (SM)

2015 අනුලා වි. Anula V. (SM)

2014 ධර්මසේන ආටිගල බා. වි. Darmasena Atigala B.V. (SM)