ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක කර්ණය මත අඳිනලද සමචතුරස්‍රයෙහි වර්ගඵලය ඉතිරි පාද මත අඳිනලද සමචතුරස්‍රවල වර්ගඵල එකතුවට සමාන වේ.

19.1 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් පයිතගරස් සම්බන්ධය ඉගෙනගමු.

19.2 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් පයිතගරස් සම්බන්ධය ඇසුරෙන් ගැටලු විසඳමු.

දරුවනේ, අපි ඊලඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. සංඛ්‍යා රටා

02. ද්වීමය සංඛ්‍යා

03. භාග

04. ප්‍රතිශත

05. වීජීය ප්‍රකාශන

06. වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක

07. ප්‍රත්‍යක්ෂ

08. සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ

09. ද්‍රව මිණුම්

2nd TERM

10. අනුලෝම සමානුපාත

11. ගණකය

12. දර්ශක

13. වැටයීම සහ විද්‍යාත්මක අංකනය

14. පථ හා නිර්මාණ

15. සමීකරණ

16. ත්‍රිකෝණයක කෝණ

17. සූත්‍ර

18. වෘත්තයක පරිධිය

19. පෛතගරස් සම්බන්ධය

20. ප්‍රස්තාර

3rd TERM

21. අසමානතා

22. කුලක

23. වර්ගඵලය

24. සම්භාවිතාව

25. බහු-අස්‍රවල කෝණ

26. වීජීය භාග

27. පරිමාණ රූප

28. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය