අපි සංඛ්‍යා ලිවීමට 1,2,3,4,5,6,7,8,9, සහ 0 යන ඉලක්කම් භාවිතා කරමු. අපට හුරු පුරුදු මෙම සංඛ්‍යා ක්‍රමය දශමය සංඛ්‍යා ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වමු. මෙය පාදය 10 වූ සංඛ්‍යා ක්‍රමයයි.

නමුත් මීට වෙනස් සංඛ්‍යා ලිවීමේ ක්‍රම ද භාවිතා වන අවස්ථා ඇත. පාදය 2 වූ සංඛ්‍යා ක්‍රමය එනම් ද්විමය සංඛ්‍යා ක්‍රමය ඊට නිදසුනකි.

පරිඝණක ආශ්‍රිත කටයුතු වලදී මෙම සංඛ්‍යා ක්‍රමය භාවිත වන අතර ඒ සඳහා 1 සහ 0 යන ඉලක්කම් පමණක් භාවිත වේ.

පහත වීඩියොව නැරඹීමෙන් ඒ පිළිබඳව මූලික දැනුමක් ලබාගන්න.

දශමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ දැණුම පහත වීඩියොවෙන් ලබාගන්න.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 2.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

ද්විමය සංඛ්‍යාවක් දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ දැණුම පහත වීඩියොවෙන් ලබාගන්න.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 2.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීම පිළිබඳ දැණුම පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනයෙන් ලබාගන්න.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 2.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

ද්විමය සංඛ්‍යා අඩු කිරීම පිළිබඳ දැණුම පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනයෙන් ලබාගන්න.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 2.4 අභ්‍යාසය කරන්න.

දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

01. සංඛ්‍යා රටා

02. ද්වීමය සංඛ්‍යා

03. භාග

04. ප්‍රතිශත

05. වීජීය ප්‍රකාශන

06. වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක

07. ප්‍රත්‍යක්ෂ

08. සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ

09. ද්‍රව මිණුම්