සංඛ්‍යා රටාවක අනුයාත පද දෙකක් අතර වෙනස එනම් පොදු අන්තරය පිළිබඳව පහත වීඩියොවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

පොදු පදය දන්නා විට රටාවේ යම් පදයක් සෙවීම සහ දී ඇති පදයක් රටාවේ කී වන පදයද යන්න සෙවීම,

යම් පදයක් එම රටාවට අයත් වේ ද, නොවේ ද යන්න සෙවීම පිළබඳව ද පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 1.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 1.1 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු එහි නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩ්යෝව යොදාගන්න.

යම් රටාවක් සඳහා පොදු පදයක් (සාධාරණ පදයක්/nවන පදයක්) ගොඩනැගීම පිළිබඳව පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

එය අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 1.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 1.2 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු එහි නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩ්යෝව යොදාගන්න.

ඉහත දැණුම භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීම පහත වීඩියොවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 1.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

01. සංඛ්‍යා රටා

02. ද්වීමය සංඛ්‍යා

03. භාග

04. ප්‍රතිශත

05. වීජීය ප්‍රකාශන

06. වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක

07. ප්‍රත්‍යක්ෂ

08. සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ

09. ද්‍රව මිණුම්