යම් දෙයකට අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය එනම් අවකාශයේ ගන්නා ඉඩ පමාණය පරිමාව ලෙස හැඳින්වේ.

ඝනකාභයක පරිමාව සෙවීම සහ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

පරිමාව මැණීම සඳහා යොදාගන්නා සම්මත ඒකක පිළිබඳව කරුණු ඇතුලත්ය.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 22.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 22.1 අභ්‍යාසය කළ පසු එහි නිවරද්‍යතාවය පිරික්සීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

පරිමාව සහ ධාරිතාව අතර සම්බන්ධය සහ ද්‍රව මැණීම සඳහා යොදාගන්නා ඒකක පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඇත.

එම ඒකක අතර සම්බන්ධතාවය ද පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 22.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 22.2 අභ්‍යාසය කළ පසු එහි නිවරද්‍යතාවය පිරික්සීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

පරිමාව සහ ධාරිතාව නිමානය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම පහත වීඩියෝවේ අරමුනයි.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 22.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 22.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.