තීර ප්‍රස්ථාර දත්ත නිරූපණය සඳහා බොහෝ සෙයින් යොදා ගන්නා ක්‍රමයකි.

දත්ත තීර ප්‍රස්ථාරයක දැක්වීම සහ එසේ දක්වා ඇති තොරතුරු අර්ථකථනය කිරීම පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

දත්ත කිහිපයක් එකවර නිරූපණය කිරීමට බහු තීර ප්‍රස්ථාර යොදා ගත හැක.

එසේ දැක්වීම සහ දක්වා ඇති තොරතුරු අර්ථකථනය කිරීම පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

පහත වීඩියෝව ද අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 26.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 26.1 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදා ගන්න.

දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.