අනුපාතයක් ගොඩ නැගීම, තල්‍ය අනුපාත ලිවීම සම්බන්ධ දැණුම පහත වීඩ්යොවේ ඇතුලත්ය. එම වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 21.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 21.1 අභ්‍යාසය කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

අනුපාතයකට බෙදීම පහත වීඩියෝවේ දී සාකච්ඡා කර ඇත. එම වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 21.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 21.2 අභ්‍යාසය කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

අනුපාතයක එක් පදයකට අදාල අගය දන්නේ නම් සමස්ථය එනම් මුලු ප්‍රමාණය සොයන්නේ කෙසේද යන්න මෙම වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 21.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 21.3 අභ්‍යාසය කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

අනුපාතයක එක් පදයකට අදාල අගය දන්නේ නම් වෙනත් පදයකට අදාල අගය සෙවීම මෙම වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 21.4 අභ්‍යාසය කරන්න.

පෙළ පොතේ 21.4 අභ්‍යාසය කළ පසු පිළිතුරු වල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

පාඩම අවසන් කළ පසු පුණරීක්ෂණ යක් ලෙස 21 මිස්‍ර අභ්‍යාසය කරන්න.

එහා නාවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව බලන්න.

දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.