ඔබට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර ‍share කිරීමට නොහැක. අවශ්‍ය වේ නම් download කර share කරන්න. වඩා පහසු ක්‍රමය නම් mathematica.lk වෙබ් ලිපිණය ඔවුන් වෙත ලබාදීමයි.

2023 විශාඛා වි. කොළඹ Visaka V. (SM)

2023 විශාඛා වි. කොළඹ Visaka V. (EM)

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (SM)

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro. (EM)

2022 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)

2022 විශාඛා වි. බණ්ඩාරවෙල Visaka V. Bandarawela (SM)

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (SM)

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (EM)

2020 වයඹ පළාත North Western Pro. (SM)

2020 විශාඛා වි. බණ්ඩාරවෙල Visaka V (SM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)

2019 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)

2019 ඌව පළාත Uva Pro (SM)

2019 රාජකීය වි. Royal College Colombo (EM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 සව්ත්ලන්ඩ්ස් වි. Southlands Col (EM)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)

2018 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM/Marks)

2018 රිච්මන්ඩ් වි. Richmond Col (EM)

2018 පස්සර අධ්‍ය කලාපය Passara Ed Zn (SM/Marks)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)

2017 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM/Marks)

2017 ධර්මදූත වි. බදුල්ල Darmadutha V Badulla (SM)

2015 අනුලා වි Anula V (SM)

2014 සමුද්‍රදේවි බා.වි Samudradevi BV (SM)

2013 අනුලා වි Anula V (SM)

2011 අනුලා වි Anula V (EM)