භාග

හරයට වඩා ලවය කුඩා වූ භාග නියම භාග වන අතර එසේ නොවන භාග විෂම භාග වේ.

විෂම භාග මිස්‍ර සංඛ්‍යා ලෙස ලිවිය හැක. එසේම මිස්‍ර සංඛ්‍යා විෂම භාග ලෙසත් ලිවිය හැක.

භාග සංසන්දනයේ දී ඒවායේ හරයයන් සමාන වේ නම් එය වඩාත් පහසුය.

මිස්‍ර සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී සහ අඩු කිරීමේදී ඒවා විෂම භාග බවට පත් කිරීම වඩා පහසු ක්‍රමයයි.

Live

අපි දැන් ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. සමමිතිය

02. කුලක

03. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම

04. සාධක හා ගුණාකාර

05. දර්ශක

06. කාලය

07. සමාන්තර සරල රේඛා

08. සදිශ සංඛ්‍යා

09. කෝණ

2nd TERM

10. භාග

11. දශම

12. වීජීය ප්‍රකාශන

13. ස්කන්ධය

14. සරල රේඛීය තල රූප

15. සමීකරණ සහ සූත්‍ර

16. දිග

17. වර්ගඵලය

18. වෘත්ත

19. පරිමාව

20. ද්‍රව මිණුම්

3rd TERM

21. අනුපාත

22. ප්‍රතිශත

23. කාටිසීය තලය

24. සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය

25. ඝන වස්තු

26. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

27. පරිමාණ රූප

28. ටෙසලාකරණය

29. සිදුවීමක විය හැකියාව