පරතරය වෙනස් නොවන, එනම් එකම පරතරයෙන් පිහිටන රේඛා සමාන්තර රේඛා වේ.

රේල් පීලි සමාන්තර වේ. ඒවා අතර පරතරය වෙනස් නොවේ. කෝදුවේ දෙපැත්තේ දාර දෙක සමාන්තර රේඛා දෙකකට හොඳම උදාහරණයකි.

පෙළ පොතේ 7.1 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් සමාන්තර රේඛා හඳුනාගනිමු.

විහිත චතුරස්‍රය සහ කෝදුව භාවිතයෙන් සරල රේඛා නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව අපි 7.2 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් හදාරමු.

විහිත චතුරස්‍රය සහ කෝදුව භාවිතයෙන් සරල රේඛා අශ්‍රිත තල රූප නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව අපි 7.3 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් හදාරමු.

අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. සමමිතිය

02. කුලක

03. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම

04. සාධක හා ගුණාකාර

05. දර්ශක

06. කාලය

07. සමාන්තර සරල රේඛා

08. සදිශ සංඛ්‍යා

09. කෝණ

2nd TERM

10. භාග

11. දශම

12. වීජීය ප්‍රකාශන

13. ස්කන්ධය

14. සරල රේඛීය තල රූප

15. සමීකරණ සහ සූත්‍ර

16. දිග

17. වර්ගඵලය

18. වෘත්ත

19. පරිමාව

20. දුව මිණුම්

3rd TERM

21. අනුපාත

22. ප්‍රතිශත

23. කාටිසීය තලය

24. සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය

25. ඝන වස්තු

26. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

27. පරිමාණ රූප

28. ටෙසලාකරණය

29. සිදුවීමක විය හැකියාව