නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි දෑ වලින් යුත් එකතුවක් කුලකයක් ලෙස හැඳින්වේ.

කුලකයක ඇතුලත ඇති දෑ එහි අවයව වේ.

පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කරන්න.

වීඩ්යෝව අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 2.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

2.1 අභ්‍යාසය දම්පූර්ණ කළ පසු පිළිතුරුවල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

කුලක අංකන ක්‍රම, එනම් කුලකයක් ලිවිය හැකි ක්‍රම අතරින් ක්‍රම තුනක් අපි ඉගෙනගනිමු.

අවයව සියල්ල සඟල වරහන් තුල ලිවීමෙන්, නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි පොදු ලක්ෂණයක් මගින් සහ වෙන් රූපයක් ලෙස කුලක ලිවීම මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරමු.

වීඩ්යෝව අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 2.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

2.2 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කළ පසු පිළිතුරුවල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1 වාරය

01. සමමිතිය

02. කුලක

03. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම

04. සාධක සහ ගුණාකාර I

සාධක සහ ගුණාකාර II

05. දර්ශක

06. කාලය

07. සමාන්තර සරල රේඛා

08. සදිශ සංඛ්‍යා

09. කෝණ

2 වාරය

10. භාග I

භාග II

11. දශම

12. වීජීය ප්‍රකාශන

13. ස්කන්ධය

14. සරල රේඛීය තල රූප

15. සමීකරණ සහ සූත්‍ර

16. දිග

17. වර්ගඵලය

18. වෘත්ත

19. පරිමාව

20. ද්‍රව මිණුම්

3 වාරය

21. අනුපාත

22. ප්‍රතිශත

23. කාටිසීය තලය

24. සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය

25. ඝණ වස්තු

26. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

27. පරිමාණ රූප

28. ටෙසලාකරණය

29. සිදුවීමක විය හැකියාව