යම් රූපයක් එක මත එක සමපාත වන සේ දෙකට නැවිය හැකි නම්, එය ද්වි පාර්ශ්වික සමමිතිය සහිත රූපයකි.

එසේ නමන රේඛාව සමමිතික අක්ෂයයි.

සමමිතික අක්ෂයෙන් දෙපස වර්ගඵලයෙන් හා හැඩයෙන් සමාන වේ.

යම් රූපයකට සමමිතික අක්ෂ එකකට වඩා වුවද තිබිය හැක.

පෙළ පොතේ 1.1 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමු.

අඩක් අඳින ලද රූපයක (සමමිතික රූපයක් ලැබෙන පරිදි) ඉතිරි අඩ සම්පූර්ණ කිරීම 1.2 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් සලකා බලමු.

අපි දැන් ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. සමමිතිය

02. කුලක

03. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම

04. සාධක හා ගුණාකාර

05. දර්ශක

06. කාලය

07. සමාන්තර සරල රේඛා

08. සදිශ සංඛ්‍යා

09. කෝණ

2nd TERM

10. භාග

11. දශම

12. වීජීය ප්‍රකාශන

13. ස්කන්ධය

14. සරල රේඛීය තල රූප

15. සමීකරණ සහ සූත්‍ර

16. දිග

17. වර්ගඵලය

18. වෘත්ත

19. පරිමාව

20. දුව මිණුම්

3rd TERM

21. අනුපාත

22. ප්‍රතිශත

23. කාටිසීය තලය

24. සරල රේඛීය තල රූප නිර්මාණය

25. ඝන වස්තු

26. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

27. පරිමාණ රූප

28. ටෙසලාකරණය

29. සිදුවීමක විය හැකියාව