2023 කඹුරුගමුව ම වි Kamburugamuwa M V (EM)

2022 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2022 දකුණු පළාත Southern Pro (EM)

2021 රාජකීය වි Royal Col (EM)

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2019 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)

2019 මධ්‍යම පළාත Central Pro (Marks)

2019 අනුලා වි. Anula V (SM)

2019 අනුලා වි. Anula V (EM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 වයඹ පළාත North Western Pro (SM)

2018 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2017 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2015 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2015 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2014 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2012 අනුලා වි. පව්ල Anula V Fam (SM)

2011 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (EM)P1

2011 මහින්ද රාජපක්ෂ වි. Mahinda Rapaksha V. (SM/EM)

2007 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2007 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)

2005 දකුණු පළාත Southern Pro (EM)

2005 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2004 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2003 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2003 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2002 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2001 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)