2022 මිනුවන්ගොඩ කළාපය Minuwangoda Zn (SM)

2022 මීගමුව කළාපය Negambo Zn (EM)

2020 නාලන්ද වි Nalanda V (SM)

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2019 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)

2019 වයඹ පළාත North Western Pro (SM)

2019 වයඹ පළාත North Western Pro (EM)

2019 උතුරු මැද පළාත North Central Pro (SM)

2019 අනුලා වි. Anula V (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)

2018 උතුරු මැද පළාත North Central Pro (EM)

2018 වයඹ පළාත North Western Pro (SM)

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (SM)

2017 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2017 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Japura Zn (SM)

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Japura Zn (Marks)

2017 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)

2016 බස්නාහිර පලාත Western Pro (SM)

2016 ජයවර්ධනපුර කලාපය Japura Zn (SM)

2016 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)

2016 හොරණ කලාපය Horana Zn (SM)

2016 හෝමාගම කලාපය Homagama Zn (SM)

2016 ගාල්ල කොට්ඨාශය Galle Div (SM)

2015 කැලණිය කලාපය Kelaniya Zn (SM)

2014 ජයවර්ධනපුර කලාපය Japura Zn (SM)