2020 බස්නාහිර පළාත Western Pro. (SM)P1

2020 බස්නාහිර පළාත Western Pro. (SM)P2

2020 බස්නාහිර පළාත Western Pro. (Marks)

2020 අනුලා විද්‍යාලය Anula V. (SM)P1

2020 අනුලා විද්‍යාලය Anula V. (SM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (EM)P1

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (EM)P2

2019 දේවි බාලිකා වි. Devi Balika V. (SM)

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2019 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)P2

2019 ගෝතමී වි. Gothami V. IIපත්‍රය (SM)

2019 රාජකීය වි. Royal Col IIපත්‍රය (SM)

2019 විශාඛා වි. Visaka Vid Iපත්‍රය (SM)

2019 විශාඛා වි. Visaka Vid IIපත්‍රය (SM)

2019 ඩී.එස්. සේනානායක වි. D.S.Senanayake Vid Iපත්‍රය (SM)

2019 ඩී.එස්. සේනානායක වි. D.S.Senanayake Vid IIපත්‍රය (SM)

2019 ඩී.එස්. සේනානායක වි. D.S.Senanayake Vid (EM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn# Iපත්‍රය (SM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn# IIපත්‍රය (SM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn# Iපත්‍රය (EM)

2019 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn# IIපත්‍රය (EM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro# (SM)

2017 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2017 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)

2017 විශාඛා වි. Visaka Vid (SM)

2016 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2016 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)

2015 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2014 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2013 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2012 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2011බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2010 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2010 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2009 ශා.තෝමස් වි. St.Thomas College(SM)

2008 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2008 රාජකීය වි. Royal Col. (SM)

2008 රාජකීය වි. Royal Col (SM)

2007 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2007 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)

2007 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)

1998 මධ්‍ය වි. පිළි. Central Col.(SM)

1998 පිළියන්දල රත්මළාන Piliyandala Rathmalana (SM)

1997 කොළඹ කළාපය Colombo Zn (SM)

1997 කැස්බෑව රත්මලාන Kesbawa Rathmalana Zn Iපත්‍රය (SM)

1996 බස්නාහිර පලාත Western Pro Iපත්‍රය (SM)

1996 කැස්බෑව රත්මලාන Kesbawa Rathmalana Zn Iපත්‍රය (SM)

1993 මධ්‍යම පලාත Central Pro Iපත්‍රය (SM)