වෘත්තයක් මත ශීර්ෂ පිහිටන චතුරස්‍රය වෘත්ත චතුරස්‍රයක් වේ.

ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂ තුන හරහා වෘත්තයක් ඇඳිය හැකි නමුදු ඕනෑම චතුරස්‍රයක ශීර්ෂ හරහා වෘත්තයක් ඇඳිය නොහැක. එසේ ඇඳිය හැකි චතුරස්‍ර වෘත්ත චතුරස්‍ර වේ.

“වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ.” යන ප්‍රමේයය භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීම 21.1 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් සාකච්ඡා කරමු.

“යම් චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ නම්, එය වෘත්ත චතුරස්‍රයකි.” යන ප්‍රමේයය භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීම 21.2 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් සාකච්ඡා කරමු.

“වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වේ.” යන ප්‍රමේයය භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීම 21.3 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් සාකච්ඡා කරමු.

වෘත්ත චතුරස්‍ර ආශ්‍රිත ජ්‍යාමිතික ගැටලු ගණිතය I පත්‍රය සඳහා නොලැබෙන බව මතක තබාගන්න.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. තාත්වික සංඛ්‍යා

02. දර්ශක සහ ලඝුගණක I

03. දර්ශක සහ ලඝුගණක II

04. ඝන වස්තුවල පෘශ්ඨ වර්ගඵලය

05. ඝන වස්තුවල පරිමාව

06. ද්විපද ප්‍රකාශන

07. වීජීය භාග

08. සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය

2nd TERM

09. ප්‍රතිශත

10. කොටස් වෙළඳ පොල

11. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය

12. ප්‍රස්තාර

13. සමීකරණ

14. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ

15. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

16. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

3rd TERM

17. පයිතගරස් ප්‍රමේයය

18. ත්‍රිකෝණමිතිය

19. න්‍යාස

20. අසමානතා

21. වෘත්ත චතුරස්‍ර

22. ස්පර්ශක

23. නිර්මාණ

24. කුලක

25. සම්භාවිතාව