ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක කර්ණය මත අඳිනලද සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය ඉතිරි පාද මත අඳිනලද සමචතුරස්‍රවල වර්ගඵල එකතුවට සමානවේ.

පෙර දැණුම පුණරීක්ෂණය සඳහා පහත වීඩියෝ ඇසුරු කරගන්න.

11 ශ්‍රේණියට අදාල පයිතගරස් සම්බන්ධයේ භාවිතයන් 17.1 අභ්‍යාසය ඇසුරෙන් සාකච්ඡා කරමු.

පයිතගරස් සම්බන්ධය භාවිත ජ්‍යාමිතික සාධනය කිරීම් පහත වීඩියෝවේ ඇතුලත්ය. 17.2 අභ්‍යාසය භාවිතයෙන් ඒවා අධ්‍යයනය කරමු.

ත්‍රිකෝණයක පාදවල දිග දන්නේ නම්, එය ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක් ද එසේ නොවේ ද යන්න එම දිග ඇසුරෙන් තීරණය කළ හැක. එම පාද වල දිග පයිතගරස් සම්බන්ධයට ගැලපේ නම්, එය පයිතගරස් ත්‍රිත්වයක් වේ නම්, ත්‍රිකෝණය ඍජු කෝණික වේ.

පයිතගරස් ත්‍රිත්වයක්, එනම් පයිතගරස් සම්බන්ධයට ගැලපෙන අගයයන් තුනක් ලබාගතහැකි ක්‍රම කිහිපයකි. ඒ අතරින් වඩා පහසු එක් ක්‍රමයක් 17.3 අභ්‍යාසයෙහි ඇතුලත් වේ.

අපි දැන් ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. තාත්වික සංඛ්‍යා

02. දර්ශක සහ ලඝුගණක I

03. දර්ශක සහ ලඝුගණක II

04. ඝන වස්තුවල පෘශ්ඨ වර්ගඵලය

05. ඝන වස්තුවල පරිමාව

06. ද්විපද ප්‍රකාශන

07. වීජීය භාග

08. සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය

2nd TERM

09. ප්‍රතිශත

10. කොටස් වෙළඳ පොල

11. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය

12. ප්‍රස්තාර

13. සමීකරණ

14. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ

15. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

16. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

3rd TERM

17. පයිතගරස් ප්‍රමේයය

18. ත්‍රිකෝණමිතිය

19. න්‍යාස

20. අසමානතා

21. වෘත්ත චතුරස්‍ර

22. ස්පර්ශක

23. නිර්මාණ

24. කුලක

25. සම්භාවිතාව