පොදු අන්තරයක් ඇති ශ්‍රේඪි සමාන්තර ශ්‍රේඪි වන්නා සේම, පොදු අනුපාතයක් ඇති ශ්‍රේඪි ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි වේ.

යම් සංඛ්‍යා රටාවක පළමු පදය හැර වෙනත් ඕනෑම පදයක් ඊට පෙර පදයෙන් බෙදීමෙන් අනුපාතය සෙවිය හැක. එම අනුපාතය සෑම විටම එකම වේ නම්, සමාන වේ නම් එය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියකි.

ගුණොත්තර ශ්‍රේඪියක් හඳුනාගැණීම පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

https://player.vimeo.com/video/539633994?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ඉහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 16.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක යම් පද ගණනක එකතුව සෙවීමට

Tn=a+(n-1)d

සූත්‍රය භාවිතා කෙරේ.

එම සූත්‍රය භාවිතයෙන් ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පදයක් සෙවීම පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

https://player.vimeo.com/video/539634479?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ඉහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතෙහි 16.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පදයක් සෙවීමේ සූත්‍රය භාවිතයෙන් ගැටලු විසඳීම් පිළිබඳව පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

https://player.vimeo.com/video/539634766?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ඉහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 16.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

සූත්‍ර භාවිතයෙන් ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක යම් පද ගණනක එකතුව සෙවීම පිළිබඳව පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

https://player.vimeo.com/video/539730797?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

එකතුව සෙවීමේ සූත්‍රය භාවිතයෙන් ගැටළු විසඳීම පිළිබඳව පහත වීඩියෝව ඇසුරෙන් දැණුම ලබාගන්න.

https://player.vimeo.com/video/539731393?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ඉහත දැණුම භාවිතයෙන් පෙළ පොතේ 16.4 අභ්‍යාසය කරන්න.

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි ආශ්‍රිත විවිධ සංකීර්ණ අවස්ථා සහ ගැටළු සහගත අවස්ථා පහත වීඩියෝවේ සාකච්ඡා කර ඇත.

https://player.vimeo.com/video/539731840?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

ඉහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කළ පසු පෙළ පොතේ 16.5 අභ්‍යාසය කරන්න.

අපි දැන් ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. තාත්වික සංඛ්‍යා

02. දර්ශක සහ ලඝුගණක I

03. දර්ශක සහ ලඝුගණක II

04. ඝන වස්තුවල පෘශ්ඨ වර්ගඵලය

05. ඝන වස්තුවල පරිමාව

06. ද්විපද ප්‍රකාශන

07. වීජීය භාග

08. සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය

2nd TERM

09. ප්‍රතිශත

10. කොටස් වෙළඳ පොල

11. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය

12. ප්‍රස්තාර

13. සමීකරණ

14. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ

15. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

16. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

3rd TERM

17. පයිතගරස් ප්‍රමේයය

18. ත්‍රිකෝණමිතිය

19. න්‍යාස

20. අසමානතා

21. වෘත්ත චතුරස්‍ර

22. ස්පර්ශක

23. නිර්මාණ

24. කුලක

25. සම්භාවිතාව