වීජීය පදයකට කලින් තිබෙන අගයට කියන්නේ සංගුණකය කියල. 2y ගත්තොත් 2 තමයි සංගුණකය. දැන් සමගාමී සමීකරණ දෙකක් බලමු.

2a + 3b = 7

5a – 3b = 2

bගෙ සංගුණක සමානයි. සංගුණක සමාන පදය ඉවත් කරල තමයි ගාන පටන්ගන්නේ. ඒකට ප්‍රධන ක්‍රම දෙකයි. සමීකරණ දෙක එකතුකිරීම හෝ සමීකරණයකින් අනෙක අඩු කිරීම.

ඒක තෝරගන්නේ මෙහෙමයි. සමාන සංගුණක වල ලකුණත් සමාන නම් අඩු කරනවා. ලකුණ වෙනස් නම් එකතු කරනවා.

ඉහත සමීකරණ දෙකේ bගේ සංගුණක සමානයි. නමුත් ලකුණ වෙනස් එකක් +3 අනෙක -3 ඒ නිසා ඒවා එකතු කළ යුතුයි.

පහත ඇත්තේ භාග සහිත සමගාමී සමීකරණ විසඳීම පිළිබඳ දැණුම ඇතුලත් වීඩියෝවකි.

වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 13.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

https://youtu.be/LrWdjk8HcqI?t=1118

වර්ගපද සහිත සමීකරණයක් වර්ගජ සමීකරණයක් වේ. වර්ගජ සමීකරණයක් විසඳූ විට වීජීය පදය සඳහා පිළිතුරු දෙකක් ලැබේ. අප විශය නිර්දේශය තුල වර්ගජ සමීකරණ විසඳන ආකාර කිහිපයකි.

පහත වීඩියොවෙන් සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ එම ආකාර අතරින් එක් ආකාරයකි. a x b = 0 යයි සිතමු. එසේ වීමට නම් එක්කෝ a = 0 විය යුතුය. නැත්නම් b = 0 විය යුතුය. මෙම ක්‍රමයේදී ඉහත තර්කය භාවිතා කෙරේ.

ඒ සඳහා සමීකරණයේ දකුණු පැත්ත 0 කර ගැණීම සහ වම්පස ගුණිතයක් ලබාගැණීම කළයුතු වේ. පහත වීඩියෝව බලන්න.

පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 13.2 අභ්‍යාසයෙහි 1වන ගණනෙහි කොටස් කරන්න.

https://youtu.be/9-e92Md76-E?t=41

වර්ගජ සමීකරණ විසඳන තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ වර්ග පූරණ ක්‍රමය. ඒකෙදි කරන්නේ පූර්ණ වර්ගයක් ගොඩනගා ගැනීම. පහත වීඩියෝව බලන්න.

පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 13.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

https://youtu.be/YA3KFeCAfi4

සූත්‍රය භාවිතයෙන් වර්ගජ සමීකරණ විසඳන්න පුලුවන්. ඒක තවත් ක්‍රමයක්.

හැබැයි සූත්‍රය කටපාඩම් කරගන්න වෙනවා. පහත වීඩියෝව බලන්න.

 වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 13.4 අභ්‍යාසය කරන්න.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. තාත්වික සංඛ්‍යා

02. දර්ශක සහ ලඝුගණක I

03. දර්ශක සහ ලඝුගණක II

04. ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය

05. ඝන වස්තු වල පරිමාව

06. ද්විපද ප්‍රකාශන

06. වීජීය භාග

07. වීජීය භාග

08. සමාන්තර රේඛා අතර තලරූපවල වර්ගඵලය

2nd TERM

09. ප්‍රතිශත

10. කොටස් වෙළඳ පොල

11. මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය

12. ප්‍රස්තාර

13. සමීකරණ

14. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ

15. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

16. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

3rd TERM

17. පයිතගරස් ප්‍රෙම්යය

18. ත්‍රිකෝණමිතිය

19. න්‍යාස

20. අසමානතා

21. වෘත්ත චතුරස්‍ර

22. ස්පර්ශක

23. නිර්මාණ

24. කුලක

25. සම්භාවිතාව