අපි ද්විපද ප්‍රකාශනයක වර්ගායිතයෙහි ප්‍රසාරණය නැවත සිහිපත් කරමු.

ඉහත ප්‍රසාරණය (x+y) යන්න (x+y) මගින් ගුණ කිරීමෙන් ද ලබාගත හැකි අතර, ඉහත පරිදි මතක තබාගැනීම ද සෑහේ.

එ‍ ලෙසම පහත ප්‍රසාරණය ද මතක් කරගනිමු.

එ ලෙසම ද්විපද ප්‍රකාශනයක ඝණායිතය ද මතක තබාගමු.

පළමු සහ දෙවන පද ධන විට,

පළමු පදය ධන දෙවන පදය ඍණ විට,

පළමු පදය ඍණ දෙවන පදය ධන විට,

පළමු සහ දෙවන පද ඍණ විට,

පෙළ පොත භාවිතයෙන් පාඩම අධ්‍යයනය කර, පෙළ පොතේ 6.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

6.1 අභ්‍යාසය කළ පසු පිළිතුරුවල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියොව යොදාගන්න.

දරුවනේ, අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. තාත්වික සංඛ්‍යා

02. දර්ශක සහ ලඝුගණක I

03. දර්ශක සහ ලඝුගණක II

04. ඝන වස්තුවල පෘශ්ඨ වර්ගඵලය

05. ඝන වස්තුවල පරිමාව

06. ද්විපද ප්‍රකාශන

07. වීජීය භාග

08. සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය

2nd TERM

09. ප්‍රතිශත

10. කොටස් වෙළඳ පොල

11. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය

12. ප්‍රස්තාර

13. සමීකරණ

14. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ

15. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

16. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

3rd TERM

17. පයිතගරස් ප්‍රමේයය

18. ත්‍රිකෝණමිතිය

19. න්‍යාස

20. අසමානතා

21. වෘත්ත චතුරස්‍ර

22. ස්පර්ශක

23. නිර්මාණ

24. කුලක

25. සම්භාවිතාව