මුහුණතක පෘශ්ඨයක ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය එහි වර්ගඵලය ලෙස හැඳින්වේ.

පිරමීඩයක පතුල එනම් ආධාරකය විවිධාකාර විය හැක. නමුත් සාමාන්‍යපෙළ විශය නිර්දේශය තුල පතුල සමචතුරස්‍ර වූ පිරමීඩ ගැන පමනක් අපි කතා කරන්නෙමු. එවැනි පිරමීඩයකට ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් 4කි; සමචතුරස්‍රාකාර මුහුනත් 1කි; සියල්ල 5කි.

මුහුණත් සියල්ලෙහි වර්ගඵල එකතුකිරීමෙන් මුළු පෘශ්ඨ වර්ගඵලය ලැබේ.

පාඩම තවදුරටත් අධ්‍යයනය කර, පෙළ පොතේ 4.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

4.1 අභ්‍යාසය කළපසු එහි පිළිතුරුවල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

කේතුවකට මුහුණත් දෙකකි. පතුල වෘත්තාකාර වන බැවින් පතුලේ වර්ගඵලය πr2 මගින් ලැබේ. වක්‍ර පෘශ්ඨය πrl මගින් ලැබේ.

කේතුවක් සම්බන්ධයෙන් පහල දාරයේ සිට මුදුනට උස ඇල උස වේ. එහි සංකේතය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් l යොදාගනී. පතුලේ මැද සිට මුදුනට ඇති උස ලම්භ උස වේ. සංකේතය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් h යොදාගනී.

පාඩම තවදුරටත් අධ්‍යයනය කර, පෙළ පොතේ 4.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

4.2 අභ්‍යාසය කළපසු එහි පිළිතුරුවල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

ගෝලයකට ඇත්තේ එක් පෘශ්ඨයකි.

එහි වර්ගඵලය වෘත්තයක වර්ගඵලය මෙන් 4ගුණයකි. එබැවින් එය 4πr2 මගින් ලබාගතහැක.

පාඩම තවදුරටත් අධ්‍යයනය කර, පෙළ පොතේ 4.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

4.3 අභ්‍යාසය කළපසු එහි පිළිතුරුවල නිවරද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත වීඩියෝව යොදාගන්න.

දරුවනේ, අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.

පාඩම් පෙළගැස්ම

1st TERM

01. තාත්වික සංඛ්‍යා

02. දර්ශක සහ ලඝුගණක I

03. දර්ශක සහ ලඝුගණක II

04. ඝන වස්තුවල පෘශ්ඨ වර්ගඵලය

05. ඝන වස්තුවල පරිමාව

06. ද්විපද ප්‍රකාශන

07. වීජීය භාග

08. සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය

2nd TERM

09. ප්‍රතිශත

10. කොටස් වෙළඳ පොල

11. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය

12. ප්‍රස්තාර

13. සමීකරණ

14. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ

15. දත්ත නිරූපණය සහ අර්ථකථනය

16. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

3rd TERM

17. පයිතගරස් ප්‍රමේයය

18. ත්‍රිකෝණමිතිය

19. න්‍යාස

20. අසමානතා

21. වෘත්ත චතුරස්‍ර

22. ස්පර්ශක

23. නිර්මාණ

24. කුලක

25. සම්භාවිතාව