විභාගයට යන ඔබ විෂය කොටස් අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වේ. ඒ පිළිබඳව තර්කයක් නැත.

නමුත්, එම පාඩම්වලින් විභාගයට දී ඇති ගැටලු සහ ලකුණු ලබාදී ඇති ආකාරය අධ්‍යයනය ඊට වඩා වැදගත් වේ.

මේ උත්සාහය පසුගිය විභාග ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමටයි.