2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P1

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P2

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 රාජකීය වි. Royal Col P1 (SM)

2018 රාජකීය වි. Royal Col P2 (SM)

2018 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1

2018 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2018 දකුණු පළාත Southern Pro (Marks)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P1

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (Marks)P1

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P2

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (Marks)P2

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)P1

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)P2

2017 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (Marks)

2017 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)P1

2017 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)P2

2017 කොළඹ කලාපය Colombo Zn (SM)P1

2017 කොළඹ කලාපය Colombo Zn (SM)P2

2017 කොළඹ කලාපය Colombo Zn (Marks)

2016 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P1

2016 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P2

2016 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)P1

2016 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (SM)P2

2016 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (EM)P1

2016 ජයවර්ධනපුර කලාපය Jayawardanapura Zn (EM)P2

2016 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)P1

2016 පිළියන්දල කලාපය Piliyandala Zn (SM)P2

2016 හෝමාගම කලාපය Homagama Zn (SM)P1

2016 හොරණ කලාපය Horana Zn (SM)P1

2016 කොළඹ කලාපය Colombo Zn (SM)P1

2016 කොළඹ කලාපය Colombo Zn (SM)P2

2016 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1

2016 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2016 දකුණු පළාත Southern Pro (Marks)

2016 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P1

2016 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P2