ඔබට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර ‍share කිරීමට නොහැක. අවශ්‍ය වේ නම් download කර share කරන්න. වඩා පහසු ක්‍රමය නම් mathematica.lk වෙබ් ලිපිණය ඔවුන් වෙත ලබාදීමයි.

2023 රාජකීය වි. Royal Col. (EM)P1

2023 රාජකීය වි. Royal Col. (EM)P2

2023 විසාකා වි. Visaka V. (SM)P1

2023 විසාකා වි. Visaka V. (SM)P2

2023 විසාකා වි. Visaka V. (EM)P1

2023 විසාකා වි. Visaka V. (EM)P2

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro (SM)

2022 මධ්‍යම පළාත Central Pro (EM)

2022 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P1

2022 විශාඛා වි. Visaka V. (SM)P2

2022 ශා. මේරි ජාතික පාසල St. Maries Nat. Sc. (SM)

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (SM)

2021 ඩී.එස්.සේනානායක වි D.S.Senanayaka V (EM)

2021 ගාල්ල කලාපය Galle Zone (EM)

2020 වයඔ පළාත North Wes Pro (SM)P1

2020 වයඔ පළාත North Wes Pro (SM)P2

2020 වයඔ පළාත North Wes Pro (EM)

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P1

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)P2

2019 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2019 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P1

2019 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P1

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2019 දකුණු පළාත Southern Pro (Marks)

2019 රාජකීය වි. Royal Col. (SM)P1

2019 රාජකීය වි. Royal Col. (SM)P2

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (SM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (EM)

2018 බස්නාහිර පළාත Western Pro (Marks)

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P1

2018 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P2

2018 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P1

2018 වයඹ පළාත North Wes Pro (SM)P2

2018 වයඹ පළාත North Wes Pro (Marks)

2018 විශාඛා වි. Visaka V. (SM) P1

2018 විශාඛා වි. Visaka V. (SM) P2

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (SM)

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (EM)

2018 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාමය Sacred Heart Convent (Marks)

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P1

2017 සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Pro (SM)P2

2017 දකුණු පළාත Southern Pro (SM)P2

2016 අනුලා විද්‍යාලය Anula V. (SM)P2

2016 අනුලා විද්‍යාලය Anula V. (Marks)

2015 අනුලා විද්‍යාලය Anula V. (SM)

2015 රාජකීය වී. Royal Col. (SM)P2

2015 තර්ස්ටන් වී. Thurstan Col. (SM)P2