සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශය තුල නොදන්නා පද දෙකක් සහිත සමගාමී සමීකරණ අපට ලැබේ.

ඒවා විසඳීම සඳහා අපි වීජීය ක්‍රම භාවිතා කරමු. ඇතැම්විට සමීකරණ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කරමු. ගුණ කිරීම සහ බෙදීම ද කරන අවස්ථා ඇත. ඇතැම් විට ආදේශ කරමු.

නමුත් සමගාමී සමීකරණ විසඳීම සඳහා ප්‍රස්තාරික ක්‍රම ද යොදාගත හැකි බව පහත වීඩියෝවෙන් සාකච්ඡා කර ඇත.

වීඩියොව හොඳින් අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතේ 12.1 අභ්‍යාසය කරන්න.

y=ax2+bx+c ආකාරයේ ශ්‍රිතයක් ප්‍රස්තාරගත කිරීම පහත වීඩියොවෙන් සාකච්ඡා කර ඇත.

එපමණකුදු නොව හැරුම් ලක්ෂ්‍යය, සමමිති අක්ෂය, වර්ගජ සමීකරණයෙහි මූල ලබාගැනීම සහ පරාස සෙවීම පිළිබඳ දැනුම ඇතුලත්ය.

y=ax2+bx+c ආකාරයේ ප්‍රස්තාරයක a හි අගය 1ට වඩා විශාල විට වගුවෙහි ලක්ෂ සමමිතිකව නො පිහිටයි. එවිට හැරුම් ලක්ෂ්‍යය ලෙස ප්‍රස්ථාරගත කර ඇති පහලම හෝ ඉහලම ලක්ෂ්‍යය නොගත යුතුය. ඒ සඳහා ප්‍රස්ථාරය X අක්ෂය කපන තැන් දෙක පළමුව හඳුනාගෙන එහි මැද සමමිතික අක්ෂය ලෙස ගන්න. ඒ ඔස්සේ ඉහලට හෝ පහලට ගමන් කිරීමෙන් හැරුම් ලක්ෂ්‍යය ලබාගන්න. පහත වීඩියෝවේ අවසන් උදාහරණය බලන්න.

එම වීඩියේව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතෙහි 12.2 අභ්‍යාසය කරන්න.

y=(x+a)2+b ආකරයේ ශ්‍රිතයක් ප්‍රස්තාරගත කිරීම පිළිබඳ දැණුම පහත වීඩියෝවේ ඇතුලත්ය.

y=(x+a)2+b ආකරයේ ශ්‍රිතයක් ප්‍රස්තාරගත නොකර එහි ස්වභාවය විස්තර කිරීම ද සාකච්ඡා කර ඇත.

එවැනි ශ්‍රිතයක් ඇසුරෙන් වර්ගමූලයක් ලබා ගැනීම ද සාකච්ඡා කර ඇත.

පහත වීඩියෝව බලන්න. 12.3 අභ්‍යාසය කරන්න.

y=(x+a)(x+b) ආකරයේ ශ්‍රිතයක් ප්‍රස්තාරගත කිරීම පිළිබඳ දැණුම පහත වීඩියෝවේ ඇතුලත්ය.

y=(x+a)(x+b) ආකරයේ ශ්‍රිතයක් ප්‍රස්තාරගත නොකර එහි ස්වභාවය විස්තර කිරීම ද සාකච්ඡා කර ඇත.

එම වීඩියේව අධ්‍යයනය කර පෙළ පොතෙහි 12.4 අභ්‍යාසය කරන්න.

 

අපි ඊළඟ පාඩමට යමු.